شبکه‌های قاچاق انسان که در مسیرهای عبور از کانال انگلیس فعالیت می‌کنند


Main Feature
SAMEER AL-DOUMY AFP

Getty Images


از سال ۲۰۱۹، تعداد مهاجران و پناهندگانی که به طور غیرقانونی از کانال مانش عبور می‌کنند افزایش یافته است - این سفرها توسط شبکه‌های قاچاق انسان تسهیل می‌شود. قسمی که تعداد بالای مرگ و میر ثبت شده نشان می‌دهد، این سفرهای غیرقانونی خطرات قابل توجهی را برای کسانی که از این کانال عبور می‌کنند به همراه دارد.

در حالی که مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است، تحقیقات عمیقی که به بررسی شبکه‌های قاچاق انسان در زیربنای این حرکت می‌پردازد، محدود است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثریت کسانی که از کانال عبور می‌کنند در حال حاضر اتباع افغانستان هستند و خطرات قابل توجهی را که گذرگاه‌های دریایی نامنظم به همراه دارد، تجربه می‌کنند. به منظور اطمینان از اینکه صدای افرادی که از کانال عبور می‌کنند شنیده شود، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در همکاری با نهاد «ابتکار جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی» تحقیقی را در این زمینه به انجام می‌دهد.

این تحقیق به بررسی  شبکه‌های قاچاق انسان می‌پردازد که زمینه عبور دریایی نامنظم  وقاچاق انسان را در سراسر کانال انگلیسی از فرانسه به بریتانیا را راه اندازی می‌کنند.

با تحلیل نقاط ورودی به کانال، تجزیه و تحلیل  قیمت‌گذاری شبکه‌های قاچاق، روش‌های پرداخت، و خشونت‌های گزارش شده در جریان قاچاق مهاجرین، این تحقیق  شبکه‌های قاچاق انسان که در این مسیر فعال هستند و توانایی این شبکه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف این تحقیق جاه دادن دیدگاه و صداهای کسانی که اخیراً این سفر را انجام داده اند و از این روند غیرقانونی متضرر شده اند در  مطالعه و بررسی شبکه‌های قاچاق انسان است. در عین حال، یافته‌های این تحقیق در مبارزه با این شبکه‌ها و چگونگی تطبیق پالیسی علیه قاچق انسان کمک خواهد کرد.

این پروژه در نوامبر ۲۰۲۲ رسماً آغاز شد و از طرف  GI-TOC تأمین مالی می‌شود.

این گزارش پس از تکمیل در وبسایت انستیتوت منتشر خواهد شد.