مکتب امنیتی هرات-2

سمپوزیم مکتب امنیتی هرات-2 21-20 جون 2019 - کابل، افغانستان در چند دهه پسین مطالعات امنیت هم از نگاه موضوعی و هم از نگاه سطح تحلیل با پرسش‌های فراوانی رو به رو بوده است. مشخصه اساسی مطالعات سنتی امنیت، دولت محوری و نظامی‌گرایی است. دیدگاه‌های انتقادی امنیت هر دو بعد دولت محوری و نظامی‌گرایی این رشته را به چالش کشیدند و در عوض به بازتعریف این حوزه پرداختند. از یک جانب، مکتب انتقادی گوپنهاگن به گسترده&...

مکتب امنیتی هرات-1

مکتب امنیتی هرات-1 18-19 نوامبر 2015 - کابل، افغانستان پايان جنگ سرد به منزله ورود عرصه مطالعات امنيتی به مرحله‌اي جديد به شمار مـي‌رود. بـا توجـه بـه تحولات شگرف پديد آمده در عرصه نظام بين‌الملل، رويكردهای سنتی در مطالعـه و تحليـل پـويش‌هـای امنيتی از جمله تعريف امنيت، دامنه شمول و سطوح تحليل آن مورد بازبينی گسترده‌ای قرار گرفت. نياز به بازانديشي نظری و تبيين مناسب ابعاد مختلف مفهوم امنيت در سپهر...