د کابل ولایت

په افغانستان کې دیموکراتیک نظام دبیلابیلو ننګونو سره مخ دی؛ د ازادو او عادلانه ټاکنو نه نیولې او بیا د خلکو بنسټیزو حقونو او آزادیو محدودیتونه؛ مسلحانه جګړې نه یوازې د دولت دماتیدو سبب ګرځي بلکې د دیموکر...

د بامیان ولایت

په افغانستان کې دیموکراتیک نظام دبیلابیلو ننګونو سره مخ دی؛ د ازادو او عادلانه ټاکنو نه نیولې او بیا د خلکو بنسټیزو حقونو او آزادیو محدودیتونه؛ مسلحانه جګړې نه یوازې د دولت دماتیدو سبب ګرځي بلکې د دیموکر...

د هرات ولایت

په افغانستان کې دیموکراتیک نظام دبیلابیلو ننګونو سره مخ دی؛ د ازادو او عادلانه ټاکنو نه نیولې او بیا د خلکو بنسټیزو حقونو او آزادیو محدودیتونه؛ مسلحانه جګړې نه یوازې د دولت دماتیدو سبب ګرځي بلکې د دیموکر...

د بلخ ولایت

په افغانستان کې دیموکراتیک نظام دبیلابیلو ننګونو سره مخ دی؛ د ازادو او عادلانه ټاکنو نه نیولې او بیا د خلکو بنسټیزو حقونو او آزادیو محدودیتونه؛ مسلحانه جګړې نه یوازې د دولت دماتیدو سبب ګرځي بلکې د دیموکر...

د کندهار ولایت

په افغانستان کې دیموکراتیک نظام دبیلابیلو ننګونو سره مخ دی؛ د ازادو او عادلانه ټاکنو نه نیولې او بیا د خلکو بنسټیزو حقونو او آزادیو محدودیتونه؛ مسلحانه جګړې نه یوازې د دولت دماتیدو سبب ګرځي بلکې د دیموکر...