ترجمه کتاب‌ی «آپارتاید جنسیتی در افغانستان»


گلچین‌ها

ترجمه‌ی کتاب/مقالات بخش مهم از فعالیت‌های انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و یکی از مجموعه ابزارهای مهم این انستیتوت جهت کمک به تلاش‌های مستمر برای تحکیم و تقویت دست‌آوردهای آسیب‌پذیر‌ افغانستان، حمایت از منابع عظیم انسانی و طبیعی کشور و برجسته‌سازی مسائل جاری مربوط به افغانستان در سطح داخلی و منطقه‌ای می‌باشد. 

ترجمه‌ جدید انستیتوت که کتابی پیرامون «آ‌‌پاراتاید جنسیتی در افغانستان» است و قرار است  در اکتوبر  ۲۰۲۳ میلادی  رونمایی گردد.
قابل یادآوری است که این ترجمه به طور گسترده، برای گروه‌های مدافع حقوق‌ زنان هم‌رسانی شود.