بازگشایی پیوندها: کنترل طالبان بر گروه‌های تروریستی مرتبط


گلچین‌ها

در نهمین شماره از مهرنامه، با عنوان «بازگشایی پیوندها: کنترل طالبان بر گروه‌های تروریستی مرتبط»، توسط آمیت کومار، پژوهشگر ارشد در گروه علوم انسانی و اجتماعی، مؤسسه فناوری و علوم بیرلا، راجستان، هند منتشر گردیده است. در این جلد، دکتر وینا راماچاندران، استادیار در گروه علوم انسانی و اجتماعی، موسسه فناوری و علوم بیرلا، راجستان، هند نیز نقش و همکاری داشته است.