آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان


کتاب «آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان» به کوشش انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با هدف تأکید بر همدلی و همکاری بین کشورهای منطقه به چاپ رسیده است. این اثر ارزشمند نتیجه همکاری سه کشور تاجیکستان، ایران و افغانستان می‌باشد که توسط دادا جان عابدوف نوشته شد و داکتر بهرام امیر احمدیان از ایران، آن را به فارسی برگردان نموده و انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان عهده دار چاپ آن شد.