چین در قرن بیست ویک آنچه همه نیاز دارند بدانند


نویسنده این کتاب دکتر جیفری واسرسترام، استاد تاریخ در دانشگاه کلیفورنیا، ایروین است. این کتاب توسط بخش نشریات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب به دو بخش عمده تقسیم شده است: میراث‌های تاریخی چین که چین کنونی بر آن بنا یافته است و آیندة چین که دورنمایی از آینده این کشور را برای خواننده پیش‌کش می‌کند.