نشستي مجازی «هماهنگی، گزارش دهی و شفافيت کمک های بشردوستانه بين المللی در افغانستان: ارزيابی نقش سازمان ملل به افغانستان»


با اوج گرفتن بحران بشري در افغانستان و انتقادها از روند توزيع كمك هاي بشردوستانه در افغانستان ، انستيتوت مطالعات استراتژيك افغانستان(AISS) نشستي مجازی را زير عنوان «هماهنگی، گزارش دهی و شفافيت کمک های بشردوستانه بين المللی در افغانستان: ارزيابی نقش سازمان ملل به افغانستان» به تاریخ ۱۴ سنبله برگزارنمود که در آن دکتر نعمت الله بيژن، استاد در دانشگاه ملی استراليا و محقق دردانشگاه آکسفورد، دکتر اورزلا اشرف نعمت، رئيس واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان (AREU) فران اکيزا، معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان، هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ) يوناما) ومحمد ياسين صميم مدير اجرايی مجمع انجمن های اجتماعی هزاره ها ( AHSA) و فعال مدنی حضور داشتند.