مجمع ساسکس افغانستان-2

دومین مجمع ساسکس افغانستان 28 حوت/اسفند 1398 – دانشگاه ساسکس، انگلستان قرار است دومین دور «مجمع افغانستان ساسکس» به تاریخ 28 حوت/اسفند 1398 با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و مرکز آسیایی دانشگاه ساسکس در انگلستان برگزار گردد. این مجمع مسایل کلیدی و مهم در پیوند با توسعه و ثبات افغانستان در ابعاد داخلی و بیرونی از جمله روابط دو کشور افغانستان و بر...

مجمع ساسکس افغانستان-1

نخستین مجمع ساسکس افغانستان 22 حوت/اسفند 1397 – دانشگاه ساسکس، انگلستان نخستین مجمع ساسکس افغانستان با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و مرکز آسیایی دانشگاه ساسکس در تاریخ 22 حوت/اسفند 1397 در انگلستان برگزار شد. قرار است این مجمع مسایل کلیدی و مهم در پیوند با توسعه و ثبات افغانستان در ابعاد داخلی و بیرونی از جمله روابط دو کشور افغانستان و بریتانیا را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.