ولایت قندهار

په افغانستان کې دیموکراتیک نظام دبیلابیلو ننګونو سره مخ دی؛ د ازادو او عادلانه ټاکنو نه نیولې او بیا د خلکو بنسټیزو حقونو او آزادیو محدودیتونه؛ مسلحانه جګړې نه یوازې د دولت دماتیدو سبب ګرځي بلکې د دیموکر...

ولایت ننگرهار

نظام دموکراتیک در افغانستان با چالش های مختلف روبرو است: از چالش های فراراه انتخابات آزاد و عادلانه گرفته تا کاهش فضای سالم برای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان. منازعه مسلحانه نه تنها باعث تداوم شکنندگی دولت شده است بلکه تکامل و رشد دموکراسی را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است. حکومت داری ضعیف٬ عدم پاسخگویی نظام سیاسی

ولایت کابل

نظام دموکراتیک در افغانستان با چالش های مختلف روبرو است: از چالش های فراراه انتخابات آزاد و عادلانه گرفته تا کاهش فضای سالم برای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان. منازعه مسلحانه نه تنها باعث تداوم شکنندگی دولت شده است بلکه تکامل و رشد دموکراسی را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است. حکومت داری ضعیف٬

ولایت بامیان

نظام دموکراتیک در افغانستان با چالش های مختلف روبرو است: از چالش های فراراه انتخابات آزاد و عادلانه گرفته تا کاهش فضای سالم برای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان. منازعه مسلحانه نه تنها باعث تداوم شکنندگی دولت شده است بلکه تکامل و رشد دموکراسی را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است. حکومت داری ضعیف٬

ولایت هرات

نظام دموکراتیک در افغانستان با چالش های مختلف روبرو است: از چالش های فراراه انتخابات آزاد و عادلانه گرفته تا کاهش فضای سالم برای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان. منازعه مسلحانه نه تنها باعث تداوم شکنندگی دولت شده است بلکه تکامل و رشد دموکراسی را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است. حکومت داری ضعیف٬ عدم پاسخگویی نظام سیاسی